top of page

Catàleg de productes, serveis i instruments tècnics

  • Plans d'Autoprotecció: activitats i instal·lacions afectades pel Decret 30/2015.  (+ info)

 

  • Plans d'Emergència: en l'àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals. (+info)

  • Plans de Protecció Civil Municipal: plans bàsics d’emergència, plans d’actuació municipal i plans específics municipals. (+info)

 

  • Documentació tècnica en matèria d'incendis: per les activitats de caràcter esporàdic o puntual considerades de risc important, conforme l’Article 23 de la Llei 3/2010. (+info)

  • Certificat tècnic d'adequació de les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis: per als establiments, activitats, infraestructures i edificis inclosos en els supòsits especificats a l’annex 1 de la Llei 3/2010. (+info)

  • Documentació SOAP: Només requerida a la ciutat de Barcelona, per a la celebració d'espectacles públics i activitats de caràcter extraodinari organitzades a la via pública.  (+info)

 

  • Estudis Bàsics de Seguretat i Autoprotecció: activitats i esdeveniments fora de l'àmbit d'aplicació del Decret 30/2015. (+ info)

 

  • Memòries de Seguretat: per a Llicències d'establiments on es realitzin activitats recreatives musicals, o establiments de règim especial, d'acord amb el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010). (+ info)

 

  • Formació especialitzada

bottom of page